Policjanci w służbie historii Regulamin Konkursu „Policjanci w służbie historii” - Regulamin -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas policyjnych”

Nawigacja

Regulamin Konkursu „Policjanci w służbie historii”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem Konkursu „Policjanci w służbie historii”, zwanego dalej „konkursem”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

§ 2.

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 7.

 

Partnerem projektu jest Komenda Główna Policji - Biuro Historii i Tradycji Policji.

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w konkursie

§ 3.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej „klasami policyjnymi”.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4.

 1. Uczestnicy konkursu wykonują 3 zadania:

  1. OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce pamięci związane z wkładem Policji Państwowej w budowanie polskiej państwowości w okresie II Rzeczypospolitej. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsce pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.

  2. PREZENTACJA POLICJANTA – odnajdują postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego i II wojny światowej oraz może stanowić przykład etosu policjanta, opisują tę postać i przygotowują krótki film (1,5-3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego

  3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z miejscem pamięci i postacią policjanta.

 2. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, więc w zależności od liczby zgłoszonych zespołów organizator może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby osób z każdego zespołu, które będą mogły wziąć udział w warsztatach i/lub ograniczenia liczby zespołów zaproszonych na warsztaty (będzie decydowała kolejność zgłoszeń do konkursu). Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.

 3. Obsługa konkursu jest wspomagana przez platformę internetową, do której uczestnicy otrzymują dostęp. Na platformie dokonywane jest zgłoszenie zespołu, a także uczestnicy umieszczają wszystkie wytworzone w ramach realizacji zadań konkursowych materiały i opisy działań.

Rozdział III

Harmonogram

§ 5.

 1. Zgłoszenie następuje poprzez rejestrację zespołu na platformie internetowej konkursu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl do dnia 31 marca 2017 r.

 2. Rejestracja zespołu na platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Do dnia 10 kwietnia 2017 roku na stronie konkursu ogłaszana jest lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele z zakwalifikowanych zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej 1 tydzień przed warsztatami.

 4. Warsztaty odbędą się pomiędzy 10 kwietnia a 15 maja 2017 roku.

 5. Raport ze wszystkich zadań konkursowych musi być zapisany i zatwierdzony poprzez przycisk „ZADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE” do dnia 25 czerwca.

Rozdział III

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

§ 6.

 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

 2. Ocenie podlegają wszystkie 3 zadania. Za każde zadanie każdy z jurorów może przyznać od 0 do 10 punktów.

 3. W ramach poszczególnych zadań Komisja Konkursowa będzie w szczególności brała pod uwagę:

  1. OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – trafność wyboru miejsca, dokładność lokalizacji miejsca pamięci, rzetelność i samodzielność opisu miejsca, dokumentacja fotograficzna.

  2. PREZENTACJA POLICJANTA – trafność wyboru postaci, rzetelność i samodzielność jej opisu, film: zawartość merytoryczna, atrakcyjność wizualna.

  3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – spójność zawartości merytorycznej i formy, dopasowanie zastosowanych metod do wieku odbiorców, atrakcyjność zastosowanych narzędzi (gotowe narzędzia lub ich opisy powinny być dołączone do raportu z realizacji zadania).

 4. Zespoły, które nie umieszczą w terminie raportów ze wszystkich 3 wykonanych zadań nie będą oceniane

§ 7.

 1. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd edukacyjny na Ukrainę i/lub Białoruś wraz z kwotą pieniężną w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.

 3. Nagrody przyznawane są laureatom, o których mowa w § 9 ust. 3”.

 4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.

 5. Od nagrody laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 6. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

§ 8.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2017 r.

 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 31 lipca 2017 r.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej oraz listownie.


§ 9.

 1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w trzecim lub czwartym kwartale 2017 r.
  O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.

 2. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy przybywają na własny koszt.

 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

 4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196).

Rozdział IV

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

§ 10.

 1. Uczestnicy konkursu z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach projektu na platformie internetowej udzielają organizatorowi oraz partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną;

  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej materiałów projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;

  4. publiczna prezentacja materiałów projektowych.

 2. Uczestnik konkursu, potwierdzając na platformie internetowej zakończenie zadania oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam materiałów (nie dotyczy praw autorskich do zdjęć).

 3. Organizator i partner nabywają z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie:

  1. wprowadzenie do pamięci komputera;

  2. wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;

  3. wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;

  5. prezentowania materiałów wytworzonych w ramach realizacji projektu w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a także publicznej prezentacji;

  6. wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.

 4. W przypadku gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 11.

 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

§ 12.

 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, partnera strategicznego i partnera swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.

 2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uczestnik projektu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.

 

§ 14.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

do góry