Policjanci w służbie historii Lokalizacje miejsc pamięci -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Lokalizacje miejsc pamięci

tabliczka na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje

II miejsce pamięci – Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje położony jest około 30 km od Tweru, w pobliżu drogi do Petersburga, w miejscu gdzie w 1991 roku odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych wiosną 1940 roku w Kalininie (Twer), na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) 5 marca 1940 roku. Państwowe Miejsce Pamięci ,,Miednoje’’ utworzono na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r. Zostało otwarte 2 września 2000 r. Obejmuje Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje oraz groby obywateli sowieckich – ofiar represji politycznych. Część Polska zajmuje powierzchnię około 2ha. Prowadzi do niej Brama Pamięci – dwie stele zwieńczone godłem polskim. W centrum kompozycji znajdują się krzyż, dzwon podziemny oraz stół żeliwny pełniący funkcję ołtarza kaplicy pod otwartym niebem. Na Ścianie Płaczu wyryto nazwisko rozstrzelanych jeńców wojennych. Na każdym z 25 grobów zbiorowych umieszczono wysokie metalowe krzyże. W środkowej części cmentarza znajduje się wspólna grupa krzyży indywidualnych ustawionych przez rodziny ofiar. Wzdłuż ścieżki biegnącej wokół miejsca spoczynku umieszczonych jest 6296 metalowych płytek (tabliczek) z danymi osób zamordowanych: nazwiskiem, imieniem, datą oraz miejscem urodzenia, na wszystkich umieszczono datę śmierci – 1940. Na tym cmentarzu spoczywają szczątki Post. Kazimierza Ludwika Ogorzałka, który był jeńcem Ostaszkowa i został zamordowany strzałem w tył głowy 20 kwietnia 1940 w siedzibie NKWD w Twerze. Na jego tabliczce widnieją napisy:
Post.
Kazimierz
Ogorzałek
ur. 11 XII 1913 Różanka
Posterunek PP Kotlice
pow. Tomaszowski
1940
Autorami koncepcji ideowo-przestrzennej cmentarza jest grupa twórcza pod kierownictwem rzeźbiarzy polskich Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi. Budowę sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa RP. Jeszcze przed otwarciem cmentarza na jego terytorium ustawiono znaki pamięci – krzyż poświęcony policjantom polskim (1993), krzyż pamiątkowy w miejscu złożenia kamienia węgielnego(1995) oraz Krzyż Pamiątkowy Komitetu Katyńskiego(2000). Na co dzień sprawuje nad nim opiekę dyrekcja Rosyjskiego Państwowego Kompleksu Memorialnego „Miednoje”. Modlitwą obejmuje to miejsce ks. Marek Tacikowski - proboszcz parafii katolickiej w Twerze.

Więcej
do góry