Policjanci w służbie historii REGULAMIN V edycji (2020/2021) konkursu „Policjanci w służbie historii” - Regulamin -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

REGULAMIN V edycji (2020/2021) konkursu „Policjanci w służbie historii”

REGULAMIN

V edycji (2020/2021)

konkursu „Policjanci w służbie historii”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem konkursu „Policjanci w służbie historii”, zwanego dalej „konkursem”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.

 

§ 2.

 1. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej
  – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 18.
 2. Partnerem konkursu jest Komenda Główna Policji, zwana dalej „partnerem”.

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w konkursie

§ 3.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji lub Wojska Polskiego, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów, zwanych dalej „uczestnikami”.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z  nauczycielem – opiekunem merytorycznym.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Obsługa konkursu jest wspomagana przez platformę internetową, do której uczestnicy otrzymują dostęp. Na platformie uczestnicy dokonują zgłoszenia zespołu, a także umieszczają wszystkie wytworzone w ramach realizacji zadań konkursowych materiały
  i opisy działań.

§ 4.

 1. Uczestnicy konkursu odnajdują postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej /Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz który może stanowić przykład etosu policjanta. Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) oraz nie może to być ta sama postać upamiętniona przez drużynę biorącą jednocześnie udział w konkursie „Żołnierze w służbie historii”.
  W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje uczestnicy wykonują 3 zadania:

1) PREZENTACJA BOHATERA – opracowują biogram postaci i przygotowują krótki film (1,5 – maksymalnie 3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego;

2) OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsca pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej;

3) LEKCJA HISTORII ONLINE –  przygotowują i przeprowadzają dowolne działanie popularyzujące wiedzę o bohaterze dla dowolnej grupy osób. Duże znaczenie w ocenie będzie miała kreatywności i pomysłowość lekcji.

 

Rozdział III

Harmonogram

§ 5.

 1. Zgłoszenie następuje poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl oraz rejestrację zespołu (należy podać dane osobowe wszystkich członków zespołu) do dnia 28 lutego 2021 r. do końca dnia (23:59).
 2. Uczestnicy konkursu, którzy terminowo dokonali zgłoszenia zespołu, będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych online, zorganizowanych przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc na warsztatach online może być ograniczona, więc
  w zależności od liczby zgłoszonych zespołów organizator może podjąć decyzję
  o ograniczeniu liczby osób z każdego zespołu, które będą mogły wziąć udział w warsztatach i/lub ograniczeniu liczby zespołów zaproszonych na warsztaty (będzie decydowała kolejność zgłoszeń do konkursu). Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.
 3. Założenie konta na platformie i rejestracja zespołu będą możliwe przez cały czas trwania konkursu (do 31 maja 2021 r.). Jednak przedstawiciele zespołów zgłoszonych po
  28 lutego 2021 r. – które chcą uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w ust. 2
  muszą  kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem Oddziału IPN, w którego rejonie znajduje się szkoła.
 4. Rejestracja zespołu na platformie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Do dnia 2 marca 2021 r. na stronie konkursu ogłaszana jest lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele
  z zakwalifikowanych zespołów otrzymają drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej na tydzień przed warsztatami.
 6. Warsztaty będą się odbywały pomiędzy marcem, a kwietniem 2021 r.
 7. Raport ze wszystkich zadań konkursowych musi być zapisany i zatwierdzony poprzez przycisk „WYŚLIJ PRACĘ DO OCENY” do końca dnia 31 maja 2021 r.

 

Rozdział IV

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

§ 6.

 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Ocenie podlegają wszystkie 3 zadania. Łącznie każdy z jurorów może przyznać za pracę
  35 punktów: 15 za PREZENTACJĘ BOHATERA oraz po 10 za OPIS MIEJSC PAMIĘCI oraz  LEKCJĘ HISTORII ONLINE.
 3. W ramach poszczególnych zadań Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności w przypadku:

1) PREZENTACJI BOHATERA – trafność wyboru postaci, rzetelność i samodzielność opracowanego biogramu, film: zawartość merytoryczną, forma, atrakcyjność wizualną;

2) OPISU MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – skuteczność w poszukiwaniu miejsc pamięci poświęconych postaci, trafność wyboru miejsca/miejsc, dokładność lokalizacji, rzetelność i samodzielność opisu, dokumentację fotograficzną, jeżeli lokalizacja miejsca na to pozwala: aktywność w miejscu pamięci – np. udział w uroczystościach, zadbanie o porządek;

3) LEKCJI HISTORII ONLINE – spójność zawartości merytorycznej i formy, dobór uczestników, dopasowanie zastosowanych metod do wieku odbiorców, atrakcyjność zastosowanych narzędzi (gotowe narzędzia lub ich opisy powinny być dołączone do raportu z realizacji zadania).

     4. Zespoły, które nie umieszczą w terminie raportów ze wszystkich 3 wykonanych zadań, nie będą oceniane.

§ 7.

 1. Nagrodą dla laureatów – uczniów i nauczycieli – jest zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą pieniężną w wysokości do 360 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu – np. spowodowanych pandemią COVID-19 – organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody, np. do wypłaty ekwiwalentu laureatom konkursu.
 4. W przypadku, gdy uczestnik zostanie laureatem dwóch lub więcej konkursów organizowanych przez IPN, w których nagrodami są pokrywające się w czasie wyjazdy edukacyjne – będzie musiał wybrać, w którym wyjeździe weźmie udział.
 5. Od nagrody laureaci uiszczają podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2020 r. poz. 1426,
  z póżn. zm.).  
 6. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

§ 8.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu
  do 17 czerwca 2021 r.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Informacja
  o nagrodzeniu zespołu zostanie również wysłana listownie na adres szkoły.


§ 9.

 1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany pomiędzy 28 sierpnia a 31 października 2021 r. O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.
 2. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy przybywają na własny koszt.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
 4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139).

 

Rozdział V

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

§ 10.

 1. Uczestnicy konkursu, z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach konkursu na platformie internetowej, udzielają organizatorowi i partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1;

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) publiczna prezentacja prac konkursowych;

5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.

     2. Uczestnicy konkursu oświadczają na platformie internetowej, że posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części.

     3. Z chwilą przekazania nagrody organizator nabywa od laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.  

    4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni poprzez akceptację treści regulaminu.

    5. Organizator, po nabyciu od laureata autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej, udzieli partnerowi licencji do tej pracy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

§ 11.

 1. Oświadczenie o zapoznaniu z  regulaminem i jego akceptacja,  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne dla:

1) pełnoletniego uczestnika konkursu określa załącznik nr 2 do regulaminu;

2) rodziców/opiekunów prawnych i niepełnoletniego uczestnika konkursu określa załącznik nr 3 do regulaminu;

3) nauczyciela/opiekuna zespołu określa załącznik nr 4 do regulaminu.

     2. Sposób przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych określa załącznik nr 5 do regulaminu.

    3. Zgody i formularze składane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej konkursu: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

§ 13.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 tj.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Lista postaci upamiętnionych w poprzednich edycjach konkursu:

 1. Abramczyk Jan (1896–1940) upamiętniony w 2019 r.
 2. Abrachamczyk Jan (1897–1940) upamiętniony w 2019 r.
 3. Adamczyk Franciszek (1883–1940) upamiętniony w 2018 r.
 4. Ambicki Franciszek (1900–1940) upamiętniony w 2020 r.
 5. Babral Jan (1895–1940) upamiętniony w 2020 r.
 6. Banaś Franciszek (1901–1985) upamiętniony w 2017 r.
 7. Bąk Paweł (1895–1940) upamiętniony w 2018 r.
 8. Bąk Stanisław (1888–1940) upamiętniony w 2020 r.
 9. Birecki Tadeusz (1894–1966) upamiętniony w 2018 r.
 10. Bober Jan (1899–1989) upamiętniony w 2020 r.
 11. Borkowski Jan (1907–1940) upamiętniony w 2019 r.
 12. Borzych Franciszek (1890–1924) upamiętniony w 2019 r.
 13. Bożek Tomasz (1895–1940) upamiętniony w 2018 r.
 14. Brzeski Antoni (1899–1940) upamiętniony w 2018 r.
 15. Borzęcki Marian Gorgoniusz (1889–1942) upamiętniony w 2019 r.
 16. Borzych Franciszek (1890–1924) upamiętniony w 2019 r.
 17. Cabajewski Marian Tadeusz (1906–1940) upamiętniony w 2019 r.
 18. Cherek Leon (1895–1940) upamiętniony w 2017 r.
 19. Choiński Tadeusz (1911–1940) upamiętniony w 2018 r.
 20. Chomontowski Bolesław (1888–1940) upamiętniony w 2019 r.
 21. Cieśla Władysław (1898–1971) upamiętniony w 2019 r.
 22. Ciulemba Franciszek (1899–1993) upamiętniony w 2018 r.
 23. Cyganik Stanisław (1901–1974) upamiętniony w 2019 r.
 24. Czopek Zygmunt (1897–1940?) upamiętniony w 2020 r.
 25. Danecki Jan (1887–1928) upamiętniony w 2018 r.
 26. Deręgowski Józef (1895–1940) upamiętniony w 2018 r.
 27. Długosz Ryszard (1914–1940) upamiętniony w 2018 r.
 28. Dominiczak Jan (1902–1940) upamiętniony w 2018 r.
 29. Dorota Jan (1891–1962) upamiętniony w 2020 r.
 30. Dudek Stanisław Wacław (1892–1940) upamiętniony w 2017 r.
 31. Fąferek Andrzej (1882–?) upamiętniony w 2020 r.
 32. Figan Stanisław (1896–1940) upamiętniony w 2018 r.
 33. Gaca Leonard (1892–1940) upamiętniony w 2019 r.
 34. Gałązka Jan (1891–1940) upamiętniony w 2019 r.
 35. Gibas Józef (1900–1980) upamiętniony w 2017 r.
 36. Glazer Jan (1888–1936) upamiętniony w 2019 r.
 37. Gryc Czesław (1898–1940) upamiętniony w 2018 r.
 38. Grześkowiak Andrzej (1897–1954) upamiętniony w 2019 r.
 39. Hempel Andrzej (1888–1920) upamiętniony w 2019 r.
 40. Hykalik Józef (1894–1940) upamiętniony w 2019 r.
 41. Ignatowicz Stanisław (1909–1940) upamiętniony w 2018 r.
 42. Jadach Józef (1908–1940) upamiętniony w 2018 r.
 43. Janicki Zygmunt (1901–1940) upamiętniony w 2018 r.
 44. Jankowski Michał (1888–1938) upamiętniony w 2020 r.
 45. Jurczak Piotr (1896–1940) upamiętniony w 2018 r.
 46. Jóźwiak Stanisław (1889–1940) upamiętniony w 2019 r.
 47. Kanik Michał Władysław (1895–1940) upamiętniony w 2019 r.
 48. Karnicki Władysław (1897–1940) upamiętniony w 2020 r.
 49. Klima Jakub (1893–1940) upamiętniony w 2019 r.
 50. Klinik Józef (1890–1940) upamiętniony w 2018 r.
 51. Kocur Adam (1894–1965) upamiętniony w 2019 r.
 52. Kobyliński Tadeusz „Hiena” (1914–1961) upamiętniony w 2019 r.
 53. Kontrym Bolesław (1898–1953) upamiętniony w 2020 r.
 54. Kotlarewicz Jan Zygmunt (1892–1951) upamiętniony w 2017 r.
 55. Krawczyk Jan (1898–1940) upamiętniony w 2017 r.
 56. Kubiak Jan (1890–1941) upamiętniony w 2017 r.
 57. Kuligowski Leonard (1896–1945) upamiętniony w 2018 r.
 58. Kundzicz Wacław (1899–1942) upamiętniony w 2019 r.
 59. Kutrzeba Józef (1887–1940) upamiętniony w 2018 r.
 60. Lindecki Piotr (1886–1939) upamiętniony w 2018 r.
 61. Ludek Walenty (1890–1940) upamiętniony w 2017 r.
 62. Ludwikowski vel Wilczyński Wiktor Gustaw (1886–1959) upamiętniony w 2017 r.
 63. Lutomirski Bolesław (1881–1940) upamiętniony w 2019 r.
 64. Makowski Adam (1895–1940) upamiętniony w 2020 r.
 65. Marchlewicz Bronisław (1899–1972) upamiętniony w 2019 r.
 66. Matykiewicz Antoni (1900–1940) upamiętniony w 2020 r.
 67. Menke Lucjan Wacław (1887–1940) upamiętniony w 2020 r.
 68. Mięsowicz Kazimierz (1892–1980) upamiętniony w 2017 r.
 69. Miński Ignacy Jan Piotr (1897–1940) upamiętniony w 2018 r.
 70. Motoczyński Eugeniusz (1892–1958) upamiętniony w 2018 r.
 71. Niechwiej Franciszek (1899–1940) upamiętniony w 2019 r.
 72. Nowak Władysław Andrzej (1896–1940) upamiętniony w 2019 r.
 73. Oczkowski Jan Tomasz (1895–1940) upamiętniony w 2019 r.
 74. Ogorzałek Kazimierz Ludwik (1913–1940) upamiętniony w 2019 r.
 75. Onyszkiewicz Julian (1892-1940) upamiętniony w 2019 r.
 76. Opławski Franciszek (1905–1984) upamiętniony w 2020 r.
 77. Ozimek Jan (1894–1940) upamiętniony w 2019 r.
 78. Paleolog Stanisława Filipina (1892–1968) upamiętniona w 2019 r.
 79. Piłat Stanisław (1984–1993) upamiętniony w 2019 r.
 80. Piwnik Jan „Ponury” (1912–1944) upamiętniony w 2018 r.
 81. Piwowarczyk Jan (1898–1940) upamiętniony w 2018 r.
 82. Przeradowski Stanisław (1895–1948) upamiętniony w 2019 r.
 83. Przybyszewski Czesław (1906–1940) upamiętniony w 2018 r.
 84. Radomski Feliks (1899–1940) upamiętniony w 2020 r.
 85. Radoniewicz Julian (1895–1940) upamiętniony w 2018 r.
 86. Respond Bolesław  (1899–1983) upamiętniony w 2019 r.
 87. Rozbicki Antoni (1899–1940) upamiętniony w 2020 r.
 88. Rożek Jan (1886–1940) upamiętniony w 2018 r.
 89. Rybczyński vel Skowroński Bolesław (1903–1940) upamiętniony w 2019 r.
 90. Skotnicki Józef (1897-1923) upamiętniony w 2019 r.
 91. Stachelski Jan (1899–1934) upamiętniony w 2018 r.
 92. Stanek Leon (1903–1938) upamiętniony w 2019 r.
 93. Stanek Stanisław (1900–1940) upamiętniony w 2018 r. i w 2019 r.
 94. Stemporski Michał (1898–1940) upamiętniony w 2018 r.
 95. Stradowski Szczepan (1899–1940) upamiętniony w 2019 r.
 96. Swinarski Czesław Antoni (1886–1940) upamiętniony w 2020 r.
 97. Szabłowski Józef (1904–1943) upamiętniony w 2018 r.
 98. Szczepański Piotr (1888–1940) upamiętniony w 2018 r.
 99. Szewczyk Piotr (1908–1988) upamiętniony w 2017 r.
 100. Szwagiel Wiktor (1889–1939) upamiętniony w 2017 r.
 101. Szwan Henryk (1898–1940) upamiętniony w 2019 r.
 102. Szymkowiak Franciszek (1894–1940) upamiętniony w 2019 r.
 103. Tobolski Tadeusz (1914–1940) upamiętniony w 2018 r.
 104. Tomecki Antoni (1899–1940) upamiętniony w 2019 r.
 105. Troll Franciszek Andrzej (1896–1962) upamiętniony w 2018 r.
 106. Wraubek Józef (1892–1965) upamiętniony w 2018 r.
 107. Zachwieja Antoni (1895–1940) upamiętniony w 2017 r.
 108. Zając Stanisław (1905–1940) upamiętniony w 2019 r.
 109. Zamorski Kordian Józef (1890–1983) upamiętniony w 2019 r.
 110. Zębala Stefan (1888–1940) upamiętniony w 2018 r.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

Wyrażenie zgód uczestnika konkursu „Policjanci w służbie historii” i użytkownika strony internetowej https:/www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/

Obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „Policjanci w służbie historii” i akceptuję jego postanowienia.                                                                                                            

Nieobowiązkowe

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiale zdjęciowym i filmowym  zarejestrowanego podczas uroczystej gali konkursowej, w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach
w mediach społecznościowych organizatora.

TAK                                                                                                              NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym na portalu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl w celach marketingowych (informacje o nadchodzących wydarzeniach), w celu świadczenia usługi newsletter oraz
w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych (powiadomienia o naszej ofercie popularnonaukowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

      TAK                                                                                                                NIE

......................................................                                                        .........................................................................................

       (miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis uczestnika  konkursu)

 

Obowiązek informacyjny

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. rejestracji konta i udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii”;
 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;
 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy;
 4. informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz powiadamiania o ofercie popularnonaukowej, również poprzez wpisanie do bazy adresów e-mail zautomatyzowanego systemu przesyłania wiadomości „newsletter”, w przypadku wyrażenia zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. Regulaminu konkursu „Policjanci w służbie historii” i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych lub przesyłania newslettera  do czasu zakończenia tych działań , bądź do czasu wycofania zgody. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych
w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Załącznik nr 3 do regulaminu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie

Obowiązkowe

Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................................

Wiek dziecka...........................

Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie Policjanci w służbie historii” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu z siedzibą pod adresem: 02-676, Warszawa, ul. Postępu 18.

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

                                                                                                                                      

Nieobowiązkowe

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiale zdjęciowym i filmowym zarejestrowanego podczas uroczystej gali konkursowej, w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

 TAK                                                                                                               NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym na portalu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl w celach marketingowych (informacje o nadchodzących wydarzeniach), w celu świadczenia usługi newsletter oraz w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych (powiadomienia o naszej ofercie popularnonaukowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 TAK                                                                                                               NIE

................................................                                                        .........................................................................................

     (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis uczestnika  konkursu)

 

Obowiązek informacyjny

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach:

 1. rejestracji konta i udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii” ;
 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;
 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy;
 4. informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz powiadamiania o ofercie popularnonaukowej, również poprzez  wpisanie do bazy adresów e-mail zautomatyzowanego systemu przesyłania wiadomości „newsletter”, w przypadku wyrażenia zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. Regulaminu konkursu „Policjanci w służbie historii”) i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych lub przesyłania newslettera  do czasu zakończenia tych działań, bądź do czasu wycofania zgody. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

................................................                       .............……………….........................................................................................

    (miejscowość, data)                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  konkursu)

 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie

Imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna

..................................................................................................................................................

E-mail

 ...................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy

 ...................................................................................................................................................

Nazwa Szkoły

 ...................................................................................................................................................

Adres Szkoły

 ................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

                                                                                                                                      

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiale zdjęciowym i filmowym  zarejestrowanego  podczas uroczystej gali konkursowej, w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

 TAK                                                                                                                NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej na kontakt w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym informowania lub przesyłania zaproszeń Pani/Panu do wzięcia udziału w inicjatywach historyczno-edukacyjnych  organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

 TAK                                                                                                                NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej w celach statystycznych związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną.

      TAK                                                                                                                   NIE

................................................                                  .........................................................................................

         (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

Obowiązek informacyjny dla Nauczyciela/Opiekuna

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii”;
 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;
 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy;
 4. w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, m. in. informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz powiadamiania o ofercie popularnonaukowej, w tym informowania lub przesyłania zaproszeń Pani/Panu do wzięcia udziału w inicjatywach historyczno-edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, w przypadku wyrażenia zgody;
 5. w celach statystycznych związanych z działalnością edukacyjną prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej, w przypadku wyrażenia zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. Regulaminu konkursu „Policjanci w służbie historii” i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - dalej RODO.

 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego oraz do czasu zakończenia działań statystycznych. W przypadkach wyrażenia zgody w celach opisanych w pkt  4 i 5. do czasu zakończenia tych działań lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte,.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Załącznik nr 5 do regulaminu

Formularz przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych
 

imię i nazwisko laureata

 

nr PESEL

 

adres zamieszkania

 

 

Obowiązek informacyjny

Pozyskane  dane osobowe przetwarzane będą w celu obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Administratorem Pani/Pana/dziecka* danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, a następnie będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego tj. 5 lat. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

do góry