Policjanci w służbie historii Regulamin Konkursu „Policjanci w służbie historii” - Regulamin -

Policjanci w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas policyjnych”

Nawigacja

Regulamin Konkursu „Policjanci w służbie historii”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem Konkursu „Policjanci w służbie historii”, zwanego dalej „konkursem”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

 

§ 2.

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 7.

 

Partnerem projektu jest Komenda Główna Policji.

 

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

§ 3.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej „klasami policyjnymi”.

2. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§ 4.

1.Uczestnicy konkursu odnajdują postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu policjanta. Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik do regulaminu). W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania:

a. PREZENTACJA POLICJANTA – opracowują biogram postaci i przygotowują krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

b. OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsca pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.

c. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla dowolnej grupy (grup), której uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii związanej z postacią policjanta oraz miejscem/miejscami pamięci. W lekcji musi uczestniczyć minimum 20 osób (młodzieży, dorosłych) spoza szkoły uczestników projektu.

2. Uczestnicy konkursu, którzy terminowo dokonali zgłoszenia zespołu, będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, więc w zależności od liczby zgłoszonych zespołów organizator może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby osób z każdego zespołu, które będą mogły wziąć udział w warsztatach i/lub ograniczenia liczby zespołów zaproszonych na warsztaty (będzie decydowała kolejność zgłoszeń do konkursu). Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.

3. Obsługa konkursu jest wspomagana przez platformę internetową, do której uczestnicy otrzymują dostęp. Na platformie dokonywane jest zgłoszenie zespołu, a także uczestnicy umieszczają wszystkie wytworzone w ramach realizacji zadań konkursowych materiały i opisy działań.

 

 

Rozdział III

Harmonogram

 

§ 5.

1. Zgłoszenie następuje poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl oraz rejestrację zespołu (należy podać dane osobowe wszystkich członków zespołu) do dnia 30 listopada 2018 r.

2. Założenie konta na platformie i rejestracja zespołu będą możliwe przez cały czas trwania konkursu (do 6 maja 2019 roku), jednak zespoły zgłoszone po 30 listopada 2018 roku nie będą miały możliwości udziału w warsztatach.

3. Rejestracja zespołu na platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Do dnia 14 grudnia 2018 roku na stronie konkursu ogłaszana jest lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele z zakwalifikowanych zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej 1 tydzień przed warsztatami.

5. Warsztaty odbędą się pomiędzy 2 stycznia 2019 roku, a 28 lutego 2019 roku.

6. Raport ze wszystkich zadań konkursowych musi być zapisany i zatwierdzony poprzez przycisk „WYŚLIJ PRACĘ DO OCENY” do dnia 6 maja 2019 r.

 

 

Rozdział III

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

 

§ 6.

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Ocenie podlegają wszystkie 3 zadania. Łącznie każdy z jurorów może przyznać za pracę 35 punktów: 15 za PREZENTACJĘ POLICJANTA oraz po 10 za OPIS MIEJSC PAMIĘCI oraz ŻYWĄ LEKCJĘ HISTORII. W ramach poszczególnych zadań Komisja Konkursowa będzie w szczególności brała pod uwagę:

a. PREZENTACJA POLICJANTA – trafność wyboru postaci, rzetelność i samodzielność opracowanego biogramu, film: zawartość merytoryczna, forma, atrakcyjność wizualna..

b. OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – skuteczność w poszukiwaniu miejsc pamięci poświęconych postaci, trafność wyboru miejsca/miejsc, dokładność lokalizacji, rzetelność i samodzielność opisu, dokumentacja fotograficzna, jeżeli lokalizacja miejsca na to pozwala: aktywność w miejscu pamięci – np. udział w uroczystościach, zadbanie o porządek.

c. ŻYWA LEKCJA HISTORII – spójność zawartości merytorycznej i formy, dobór uczestników, dopasowanie zastosowanych metod do wieku odbiorców, atrakcyjność zastosowanych narzędzi (gotowe narzędzia lub ich opisy powinny być dołączone do raportu z realizacji zadania).

3. Zespoły, które nie umieszczą w terminie raportów ze wszystkich 3 wykonanych zadań nie będą oceniane

 

§ 7.

1. W konkursie przyznawane są nagrody I i II stopnia.

2. Nagrodą dla laureatów I stopnia jest zagraniczny wyjazd edukacyjny na wraz z kwotą pieniężną w wysokości 310 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.

3. Nagrodą dla laureatów II stopnia jest dzień w Szkole Policji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody I i II stopnia.

5. Nagrody przyznawane są laureatom, o których mowa w § 9 ust. 3”.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu oraz dnia w Szkole Policji, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.

7. Od nagrody I stopnia laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

§ 8.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2019 r.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 15 czerwca 2019 r.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o nagrodzeniu zespołu zostanie również wysłana listownie na adres szkoły.


§ 9.

1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany pomiędzy 27 sierpnia a 31 października 2019 roku. O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.

2. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy przybywają na własny koszt.

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

5. Dzień w Szkole Policji odbędzie się w III lub IV kwartale 2019 roku.

 

 

Rozdział IV

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

 

§ 10.

1. Uczestnicy konkursu z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach projektu na platformie internetowej udzielają organizatorowi oraz partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną;

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej materiałów projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;

4) publiczna prezentacja materiałów projektowych.

2. Uczestnik konkursu, potwierdzając na platformie internetowej zakończenie zadania oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam materiałów (nie dotyczy praw autorskich do zdjęć).

3. Organizator i partner nabywają z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.z 2018 r. poz. 1191 tj.), w tym w szczególności w zakresie:

1) wprowadzenie do pamięci komputera;

2) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;

3) wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;

5) prezentowania materiałów wytworzonych w ramach realizacji projektu w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a także publicznej prezentacji;

6) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.

4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

 

§ 11.

1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

2. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

 

§ 12.

1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, partnera strategicznego i partnera swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.

2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) uczestnik projektu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej konkursu: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.

 

§ 14.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 tj.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Lista postaci upamiętnionych w poprzednich edycjach konkursu:

Adamczyk Franciszek (1883–1940)

Banaś Franciszek (1901–1985)

Bąk Paweł (1895–1940)

Birecki Tadeusz (1894–1966)

Bożek Tomasz (1895–1940)

Brzeski Antoni (1899–1940)

Cherek Leon (1895–1940)

Choiński Tadeusz (1911–1940)

Ciulemba Franciszek (1899–1993)

Danecki Jan (1887–1928)

Deręgowski Józef (1895–1940)

Długosz Ryszard (1914–1940)

Dominiczak Jan (1902–1940)

Dudek Stanisław Wacław (1892–1940)

Figan Stanisław (1896–1940)

Gibas Józef (1900–1980)

Gryc Czesław (1898–1940)

Ignatowicz Stanisław (1909–1940)

Jadach Józef (1908–1940)

Janicki Zygmunt (1901–1940)

Jurczak Piotr (1896–1940)

Klinik Józef (1890–1940)

Kotlarewicz Jan Zygmunt (1892–1951)

Krawczyk Jan (1898–1940)

Kubiak Jan (1890–1941)

Kuligowski Leonard (1896–1945)

Kutrzeba Józef (1887–1940)

Lindecki Piotr (1886–1939)

Ludek Walenty (1890–1940)

Ludwikowski vel Wilczyński Wiktor Gustaw (1886–1959)

Mięsowicz Kazimierz (1892–1980)

Miński Ignacy Jan Piotr (1897–1940)

Motoczyński Eugeniusz (1892–1958)

Piwnik Jan „Ponury” (1912–1944)

Piwowarczyk Jan (1898–1940)

Przybyszewski Czesław (1906–1940)

Radoniewicz Julian (1895–1940)

Rożek Jan (1886–1940)

Stachelski Jan (1899–1934)

Stanek Leon (1903–1938)

Stemporski Michał (1898–1940)

Szabłowski Józef (1904–1943)

Szczepański Piotr (1888–1940)

Szewczyk Piotr (1908–1988)

Szwagiel Wiktor (1889–1939)

Tobolski Tadeusz (1914–1940)

Troll Franciszek Andrzej (1896–1962)

Wraubek Józef (1892–1965)

Zachwieja Antoni (1895–1940)

Zębala Stefan (1888–1940)

 

do góry